Květná zahrádka znovu otevřená

Neu-eröffnete Blumen-Gärtlein, aneb Hudba na česko-slovensko-rakousko-uhersko-německo-polském pomezí…

Co si představit pod pojmem česká hudba, mluvíme-li o Evropě sedmnáctého století? Mateřským jazykem řady skladatelů, kteří pocházeli z českých zemí a z nichž někteří se k tomu označovali jako „Böhme“, byla němčina. Čechy, Morava a Slezsko byly součástí habsburského soustátí a přesuny obyvatel v jeho rámci (pokud tomu vrchnost dovolila) nebyly chápány jako mezistátní migrace. Řada z těchto hudebníků však odešla za hranice českých i rakouských zemí a zároveň na území koruny české působila řada autorů, přišedších ze zemí rakouské monarchie i mimo ní. Sedmnácté století bylo obdobím plným společenských a kulturnch změn, přičemž o Čechách se mluví jako o křižovatce, kde se tyto proudy setkávaly. Program tohoto koncertu je sestaven z děl skladatelů, jejichž tvorba klíčí v Čechách, ale i těch, kteří se ze zahraničí dostali do Čech a jejich hudba žila svým životem v českém prostředí.

Program pro 5-7 hudebníků: Canto, 2 violini, 1-2 violae da gamba, basso continuo.

Skladatelé: Gottfried Finger, Johann Christoph Kridel, Samuel Capricornus, Karel Rabovius, Karel Pelikán, Alessandro Poglietti a další

Poděkování: Vřelé díky kolegovi Václavu Kapsovi z Kabinetu hudební historie AV ČR, jenž našemu souboru poskytnul vlastní spartace skladeb K. Pelikána a K. Rabovia, které tak mohly zaznít na festivalu Haydnovy hudební slavnosti 2014 v novodobé premiéře.